An Innis Àigh lyrics

Songs   2024-04-13 00:03:02

An Innis Àigh lyrics

Seinn an duan seo dhan Innis Àigh,

An innis uaine as gile tràigh;

Bidh sian air uairean a' bagairt cruaidh ris

Ach 's e mo luaidh-sa bhith ann a' tàmh.

Càit' as tràith' an tig samhradh caomh

Càit' as tràith' an tig blàth air craoibh

Càit' as bòidhche an seinn an smeòrach

Air bhàrr nan ògan? 'S an Innis Àigh!

An t-iasg as fiachaile dlùth don tràigh

Is ann m'a chrìochan is miann leis tàmh;

Bidh gillean èasgaidh le dorgh is lìontan

Moch, moch ga iarraidh mun Innis Àigh.

Tiugainn leam-sa chun na tràigh

'S an fheasgar chìuin-ghil aig àm an làin,

'S chì thu 'm bòidhchead 's an liuthad seòrsa

De dh'eòin tha còmhnaidh 's an Innis Àigh.

'S ged thèid mi cuairt chun an taoibh ud thall,

'S mi 'n dùil air uairibh gu fan mi ann,

Tha tàladh uaigneach le teas nach fuaraich

Gam tharraing buan don Innis Àigh.

O 's geàrr an ùine gu 'n teirig là;

Thig an oidhche 's gun iarr mi tàmh.

Mo chadal buan-sa bidh e cho suaimhneach

Ma bhios mo chluasag 's an Innis Àigh.

See more
The Chieftains more
  • country:Ireland
  • Languages:English, Gaelic (Scottish Gaelic), Breton, Galician
  • Genre:Folk, Rock
  • Official site:http://www.thechieftains.com
  • Wiki:https://en.wikipedia.org/wiki/The_Chieftains
The Chieftains Lyrics more
The Chieftains Featuring Lyrics more
The Chieftains Also Performed Pyrics more
Excellent Songs recommendation
Popular Songs
Copyright 2023-2024 - www.lyricf.com All Rights Reserved