ای سن [La Seine] [Ey Seine] lyrics

Songs   2024-07-14 10:46:47

ای سن [La Seine] [Ey Seine] lyrics

رود درخشان، هر دم خروشان ، ای سن، ای سن، ای سن

گشتم این‌سان، واله و حیران ، ای سن، ای سن، ای سن

ماه در وَصفت گشته غزل‌خوان ، ای سن، ای سن، ای سن

نوری از یزدان بر رُخَت تابان ، ای سن، ای سن، ای سن

نپرس از دلم، ندانم چه سان گشتم دلداده‌ی آن

نپرس از دلم، ندانم چه سان گشتم دلداده‌ی آن

در جوارت من از تو گیرم جان ، ای سن، ای سن، ای سن

در نظر باشی چون فرشتگان ، ای سن، ای سن، ای سن

نپرس از دلم، ندانم چه سان گشتم دلداده‌ی آن

نپرس از دلم، ندانم چه سان گشتم دلداده‌ی آن

بالای رود، تو عمق وجود، در بین باد، هستم دل‌شاد

در آسمان، با من بمان، شور مشرش، پاید با عشق

گشتم دلداده‌ی تو

گشتم دلداده‌ی تو

گشتم دلداده‌ی تو

گشتم دلداده‌ی تو

See more
Un monstre à Paris (OST) more
  • country:France
  • Languages:French, Italian, English, Persian
  • Genre:Soundtrack
  • Official site:
  • Wiki:https://en.wikipedia.org/wiki/A_Monster_in_Paris
Un monstre à Paris (OST) Lyrics more
Excellent Songs recommendation
Popular Songs
Copyright 2023-2024 - www.lyricf.com All Rights Reserved